Valkompass ( Riksdagen ) – Vad tycker Christopher Frantz (MED)

SVTs Valkompass – Riksdagen

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, rent generellt är skatt på ägande och innehav fel.

Rutavdraget ska utökas kraftigt
Ja, det är ett mycket bra förslag som ger möjligheter för små och medelstora näringsidkare att utveckla sin verksamhet, växa och skapa jobb, vilket i sin tur skapar större skatteintäkter.

Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Absolut inte, det är ett mycket dåligt förslag, vi skall snarare finns ut möjligheter att premiera de som väljer att amortera extra, helt enkelt för att vi måste minska belåningen som helhet.

Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter skall tas bort
Ja, det är ett mycket bra förslag, det hör inte till statens kärnuppgifter, och snedvrider marknaden som är bättre skaffad att sköta det på egen hand.


Sverige ska vara mångkulturellt
Det är lite som att ställa påståendet att året ska ha olika årstider, så vad avses egentligen?
Om mångkulturellt avser att alla personer som bor i landet skall ha möjlighet att ha olika uppfattning med avseende på ideologi, religion och kultur, JA.
Om man med mångkulturellt även menar att någon yttring därav skall ha tolkningsföreträde eller tillåtas att missionera och/eller värre i det offentliga rummet, NEJ.


Sverige ska ta emot färre flyktingar
Ja, det är ett mycket bra förslag, och det sticker i ögonen på somliga, men som tidigare nämnts många gånger, politik handlar om att ställa grupp mot grupp, även om det finns politiker som vill påskina annorlunda. Politik handlar om fördelning av medel. Om staten inte klarar sina kärnuppgifter, så skall den heller inte spendera pengar på saker som i sammanhanget dessvärre inte är nödvändigt.
Nödvändigt kanske ur en humanitär synvinkel, men samtidigt ohållbar ur en ekonomisk.


Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Ja, se mitt svar på frågan om ”Sverige ska vara mångkulturellt”.


Inträdesjobb med sänkt ingångslän ska införas för nyanlända
Ja, det är ett mycket bra förslag, på samma sätt som att vissa kommuner vill ha obligatorisk Svenskundervisning som villkor för bidrag.
Båda två, språket och första jobbet är nycklar till en fungerande integration, vi vill inte skapa medborgare som är beroende av staten utan starka individer som ges förutsättningarna att bidra till samhället.

Kvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser 
Ett mycket dåligt förslag, jag förespråkar meritokrati, det är fullkomligt oväsentligt vilket kön du har eller bekänner dig till. Det är kompetens, och uteslutande kompetens som skall avgöra vilka som sitter i bolagsstyrelser avsett om styrelsen är kommunal, statlig eller privat.


Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Nej, det är ett mycket dåligt förslag.
Föräldrarna skall själva få bestämma fördelningsförhållandet, det är inget staten skall lägga sig i.


Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Ja, det är en mycket bra idé, och skulle säkerligen förbättra försörjningssituationen för många konstutövare. Kulturstödet i sig hör inte till statens kärnuppgifter, och dessutom säkerställs en större mångfald i utbudet om kulturstödet ej är politisk styrt utan istället baserat på privat finansiering.


Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Ja, det är ett mycket bra förslag, arbetsförmedlingen i sin nuvarande form tjänar bara som ett politiskt luftslott som inte presterar mot vad den kostar. Marknaden är och kommer vara bra mycket bättre skaffad att sammanföra arbetstagare/arbetslösa med potentiella arbetsgivare

Småföretag ska undanras helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Ja, det är ett ganska bra förslag i och med att du i ett litet företag har helt andra förutsättningar än större företag. Du kan för verksamheten ha ett betydligt större behov av en person som du rent av har behovsanställt. Det innebär i praktiken att ett dylikt förslag kan tjäna småföretagarna väl då de får en större flexibilitet i att anpassa sig efter förändringar på marknaden.


Skatten på arbete ska sänkas
Ja, vi skall inte straffbeskatta arbete, utan försöka få så många som möjligt i arbete och helst i privat sektor som rent praktiskt skapar värde enär den offentliga sektor, oavsett hur nödvändig den är i bästa fall är förvaltande men samtidigt en ren kostnad för staten.


Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Ja, asylsökande som fått avslag har fått avslag, dvs. ett nej är ett nej.

Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Ja, det är ett mycket bra förslag, vi skall avskaffa både straffrabatter och den praxis som gör att man som fängelsedömd bara sitter av 2/3 delar av sitt straff.
Det samma gäller livstid, livstid är livstid, är livstid. Överklagan, ja, men livstid är livstid.

Tiggeri ska förbjudas
Ja, kort och gott ja.
Tiggeriet som sådant löser inte något samhällsproblem, utan det skapar snarare problem utan att på något sätt erbjuda en långsiktigt hållbar lösning för de personer som tvingas in i tiggeri eller reser till Sverige för att skapa sig ett uppehälle.


Skatten på flygresor skall tas bort
Ja, det är ett mycket bra förslag, eftersom skatten som sådan snedvrider konkurrensen. Hellre ett system som belastar flygbolagen direkt och inte är en skatt utan en avgift som omfördelar medel mellan de flygbolag som inte är klimatmedvetna till de som är det. Det är något som garanterat kommer driva marknaden till att få fram så klimatneutrala flygningar som möjligt.
Varför, jo, därför att vi behöver flyget, det är en väldigt effektiv och kostnadseffektiv infrastruktursatsning eftersom luftrummet inte i sig kräver underhåll är kostnaderna för underhållet av infrastrukturen dessutom knutet till respektive flygplats. Däremot skall vi som tidigare nämnt skapa de incitament som behövs för att marknaden själva skall driva igenom en övergång till mer och mer klimat- och miljö-neutrala flygbränslen.


Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025.
Det är ett mycket dåligt förslag, dessutom är dieselbilar eller dieselmotorer snarare, av en typ till vilka det redan finns bränslen som är tillverkade helt på förnyelsebara resurser. Utvecklingsarbetet skall stödjas, vi skall ge marknaden och medborgarna förutsättningar att minska sitt miljöavtryck, inte slå ihjäl dem.
Bilen är och kommer under överskådlig tid vara det mest effektiva transportmedlet för privatpersoner som inte pendlar i Stockholm mellan Medborgarplatsen och T-centralen. Det kommer garanterat ske förändring över tid, men i dagsläget är ett dylikt förslag som ovan ett rent politiskt luftslott och ett rödgrönt prestigeprojekt.


Engångsartiklar gjorda av plast skall förbjudas. 
Det är ett ganska dåligt förslag som förvisso har sina meriter. Skall vi göra något så skall vi i så fall se till att dessa engångsartiklar istället tillverkas av plastsorter som är biologiskt nedbrytbara och tillverkade av förnyelsebara resurser.


Kärnkraften skall byggas ut
Ett mycket bra förslag för att långsiktigt klara miljömål och energiförsörjning. Företrädelsevis bör satsningar göras på 3e generationen plus eller än hellre på 4 generationens kärnkraft. Den ligger en bit in i framtiden, men planen för hur Sveriges energiförsörjning måste vara långsiktig och inte bygga på kortsiktiga beslut som endast tjänar som politiska prestigeprojekt. Enförsörjningen måste vara redundant och ha en överkapacitet, det är inte bättre att avveckla allt vad kärnkraft heter och tvingas köpa in kolkraft istället, inte ens om man bara jobbar 6 timmar om dagen.


Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande skall införas i grundskolan
Ja det är ett mycket bra förslag, handling och konsekvens, det är mycket bra att tidigt i livet lära sig att ens handlingar får konsekvenser.


Religiösa friskolor skall förbjudas
Ja, jag anser att det är ett mycket bra förslag, Sverige är en sekulär stat och skall så förbli, medeltidsismer hör uppriktigt sagt inte hemma i ett upplyst samhälle. MEN med det är inte sagt att religion skall förbjudas, utan det jag säger är att religion oavsett vilken, inte skall ha en särställning i utbildningssystemet. Var människa skall få tro på precis vad han/hon vill, men religionen skall inte ha någon rätt att påtvinga medborgarna sin bekännelse.


Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Ja, jag anser att det är en bra idé, dels för att utbildningssystemet i sitt nuvarande tillstånd lämnar övrigt att önska, dels för att jag anser att utbildningssystemet ligger väldigt nära vad som kan anses vara en stats kärnuppgifter. Utan både väl utbildade och välutbildade, kritiskt tänkande och starka individer skapas en beroendeställning till staten som i praktiken blir ytterst skadlig för samhället som helhet.


Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Detta är ett mycket dåligt förslag, varför mäts verksamheten över huvud taget utefter sin vinst, är det bättre att äska mer pengar på grund att man går med förlust. All verksamhet skall bedömas utefter sin produktion, inte efter vad den inte gör av med i fråga av ekonomi. Det kan tänkas ses som ett problem i sig, men om en privat skattefinansierad friskola producerar fler väl utbildade och välutbildade elever och samtidigt gör det till en lägre kostnad än dito offentlig, varför skall den straffas för det?


Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Detta är ett ganska dåligt förslag, som förvisso ser bra ut vid första anblicken, vi vill ju främja en levande landsbygd.
Men rent generellt, vi skall inte ägna oss åt politisk omfördelning och därigenom skapa ytterligare problem. Vi skall sänka arbetsgivaravgifterna generellt så att det är attraktivt att anställa, på så sätt kommer fler i arbete och fler medborgare får chansen att bidra till samhället med sin skattesedel.

Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Ja, det är ett ganska bra förslag i betydelsen att strandskyddet som sådant, dessvärre inte vara ett särintresse. En definitivt viktig del i beslutsprocessen, men  inte ett särintresse.

Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, ännu en gång, politisk omfördelning av pengar är rent skadlig och kostar mer än vad det ger tillbaka.
Skapa istället incitament för den privata sektorn att bygga verksamheter i de som förslaget benämnet fattiga kommuner så kommer skatteintäkterna öka.

Sverige ska bli medlem i NATO
Ja, det är ett bra förslag, vi skall höja försvarsanslagen successivt till 2,5% av BNP, och ansöka om medlemskap i NATO. Vidare ska vi försöka lägga Ådalen 1931 bakom oss och låta Försvarsmakten vara en naturlig del av samhället igen.


Sverige ska lämna EU
Nej, det är ett ganska dåligt förslag, men det har meriter. Den utveckling EU har tagit mot en federal stat, är skadlig. EUs detaljstyrning i frågor som både resp. stat och marknaden är bättre skaffade att sköta själva, är skadlig. Men vi måste vara en del av EU för att ha en chans att på verka den riktning som unionen tar. Jag ser EU som en organisation vars uppgift bör vara att skapa samförstånd och samordning mellan länderna i unionen, men även här ägnas mer tid åt identitetspolitik, omfördelningspolitik, politiska luftslott och prestigeprojekt. Men som jag skrivit ovan, för att försöka påverka det måste vi vara med i unionen.


Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Ja, det är ett riktigt bra förslag i betydelsen att landstingen utvecklats till en kostsam koloss som inte sköter sina åtaganden. Landstinget skall avvecklas, marknaden öppnas upp för privata aktörer och byråkratin avvecklas. Ingen skall dö i en kö som det så träffande har uttryckts.


Ett tredje kön skall införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Detta är ett ganska dålig förslag, jag förstår att det har meriter, men det kommer inte ge de effekter som man vill uppnå.
Det är till och med sannolikt att det skulle kunna innebära direkta problem för den enskilde individen som vill identifiera sig som det tredje könet.
Jag ser dessvärre på förslaget som ett rent utbrott av identitetspolitik, något som jag inte anser hör hemma i ett jämlikt samhälle.


Vilka av följande områden skall prioriteras i statens budget

Jag anser att staten skall fokusera på sin kärnverksamhet, med det menar jag skydda medborgarna från yttre och inre hot, tillhandahålla förnuftsbaserad utbildning, ge vård och omsorg till de som behöver, upprätthålla en smidig infrastruktur, säkerställa effektiv energiförsörjning och tillhandahålla grundläggande socialförsäkringar, såsom grundläggande sjukförsäkring och pension.

Jag väljer därför att inte kryssa i dessa rutor, helt enkelt för att flera hör ihop.

Kort och gott vill jag ha ett välfärdssamhälle med en bantad och vässad stat där kärnverksamheten fungerar och där skatten är lägre.
En av de saker vi måste göra för att uppnå det målet är att ersätta de broilerpolitiker som idag sitter i våra politiska församlingar med folk med yrkeserfarenhet!

Här nedan följer mitt resultat i partimatchningen:

Valkompass ( Stockholms läns landsting ) – Vad tycker Christopher Frantz (MED)

SVTs Valkompass – Stockholms läns landsting


Bygg östliga förbindelsen för bil och spårväg mellan Nacka och Lidingö under Saltsjön
Ja, en mycket bra idé, till att börja med Ja till Östlig Förbindelse, vidare så skall vi värna Stockholms särart, statsbild och givet även miljö varför en tunnel är att föredra framför alternativet.


Återinför en särskild tunnelbanepolis i Stockholm
Ett ganska bra förslag om än kontroversiellt, exakt vilka befogenheter har denna tunnelbanepolis? Rent generellt är emellertid ambulerande poliser inte en dum idé alls, och närvaron som sådan borgar för en säkrare kollektivtrafiksmiljö.


Inför säkerhetsklassade vårdplatser för aggressiva patienter och besökare
Jag kan först tycka att det är extremt sorgligt att det skall behövas, men ja, så länge sjukvårdspersonalen är med på de noterna så skriver jag gärna en hel symfoni.


Sälj Gamla Karolinska-sjukhuset för att bygga bostäder
Det är en mycket, mycket dålig idé, och Nya Karolinska ett politiskt prestigeprojekt som byggts utan att sjukvårdens representanter tillåtits delta i processen. Det har resulterat i ett akvarium, som i flera fall är direkt olämplig som vårdinrättning.
Så Nej, Gamla Karolinska skall vara kvar och vara en del av Stockholms läns vårdkapacitet.


Minska antalet vårdval inom Stockholms läns landsting
Nej det är ett mycket dåligt förslag, vårdvalssystemet ger patienter möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Dessutom ger det vårdgivare möjlighet att etablera i länet, en inskränkning av vårdvalssystemet kommer inte bara kosta jobb, utan även närhet mellan patient och vårdgivare.


Papperslösas rätt till subventionerad vård skall tas bort. 
Det är ett ganska bra förslag och handlar dessvärre om prioriteringar. I politiken ställs grupp mot grupp, och klarar inte landstinget av sina kärnuppgifter så skall det inte heller spendera pengar på saker som inte hör till kärnuppgifterna.


Vårdpersonal skall ha rätt att vägra utföra aborter
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, ideologi och religion har inte i sjukvården att göra. I ett sådant fall anser jag att vårdpersonalen bör välja en annan specialkompetens.


Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor 
Ja, det är ett mycket bra förslag, helt enkelt för att följdsjukdomarna kort och gott kostar mycket mer, samtidigt som en vårdkontakt i det långa loppet kan resultera i att missbrukaren kan finna stöd och kraft att ta sig ur sitt missbruk.


Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Det är ett ganska dåligt förslag, intentionen kanske är god, men effekten blir en situation som lämnar övrigt att önska. Rätt innebär inte att det är rätt för alla. Låt individen, arbetsgivaren styra och i förekommande fall  även marknaden.


Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Det är ett intressant och ganska bra förslag, då det är billigare för sjukvården och bättre för individen att upptäcka en cancer tidigt. Emellertid måste detta i så fall vare en frivillig möjlighet, och inte ett tvång.


Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Ja, det är ett mycket bra förslag, det bygger vidare på ett nära samarbete mellan
utbildning och forskning, dvs, det som en gång Gamla Karolinska var. En institution där sjukvården, forskningen och utbildningarna gavs möjlighet att bidra till varandras verksamheter och utvecklas tillsammans.


Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Detta är ett mycket dåligt förslag, varför mäts verksamheten över huvud taget utefter sin vinst, är det bättre att äska mer pengar på grund att man går med förlust. All verksamhet skall bedömas utefter sin produktion, inte efter vad den inte gör av med i fråga av ekonomi. Det kan tänkas ses som ett problem i sig, men om en privat skattefinansierad vårdinrättning producerar fler friska patienter och samtidigt gör det till en lägre kostnad än dito offentlig, varför skall den straffas för det?


Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras av skatten
Det är ett intressant och i alla fall vid första ögonkastet ett ganska bra förslag, sannolikt inte helt enkelt att genomföra. Oral hälsa är lika viktig som annan hälsa, därtill kommer att vissa sjukdomar även påverkar munhälsan, så det är definitivt en fråga värd att reda ut. Emellertid är det en fråga jag behöver läsa på mer om för att få klarhet i hur förslaget ser ut i sin helhet. Men frågan är intressant och jag behöver läsa på mer, erkännes.


Fler privata alternativ ska finnas i vården
Ja, det är ett mycket bra förslag, möjligheten till lokal och nära vård på samma sätt som ett utökat vårdval är en mycket bra idé.


Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet skall tas bort 
Ja, det hör inte till landstingets kärnuppgifter.


All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Ja, det är dessvärre ett mycket bra förslag, tråkigt nog.


Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Nej det är ett mycket dåligt förslag, avgiftsfri kollektivtrafik bygger på att landstinget har obegränsade medel eller ett överflöd, så är inte fallet.
Förslaget är i dagsläget en ren utopi och ett politiskt luftslott.

Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Ja det är ett mycket bra förslag som skapar förutsättningar för småföretagare att utveckla sin verksamhet och förbättra sin avkastning genom att förädla sina råvaror. Dessutom öppnar utvecklingen av verksamheten upp för skapandet av flera jobb.

En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, det gynnar varesig regionen långsiktigt eller innevånarna kortsiktigt. Det är snarare ett effektivt sätt att döda verksamheter, skapa arbetslöshet och vidare bidra till att industrier flyttar utomlands.

Vilka av följande områden i landstingets budget skall prioriteras?
Jag har valt att inte kryssa i dessa, då frågan är ställd så att den för mig blir omöjlig att besvara. Jag upplever flera av valen som att jag får välja på syre, vatten och näring, vilken skall bort?

Jag vill ha en vässad stat, och i detta fallet ett vässat landsting som ägnar sig åt kärnuppgifterna och avveckla uppdrag och byråkrati som ligger utanför dessa. Det innebär rent praktiskt praktiskt ett fokus för Stockholms läns landsting på Hälsa, Vård och kollektivtrafik. Regional Utveckling och Kultur är områden som bättre sköts av kommun och stat samt i förekommande fall privata aktörer.

Långsiktigt vill jag se ett avvecklande av landstinget, ett helt privat ägande är i dagsläget ett för stort steg för Sverige och för radikalt. Men med ett avvecklat landsting skulle läkare och sjuksköterskor driva småskaliga vårdinrättningar i egen regi. Med en helt annan närhet till patienterna än idag, en kostnadseffektiv vård utan mycket byråkrati där läkare och annan vårdpersonal måste konkurrera om att ge en så god vård som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Vilken av följande förslag för vården i Stockholms läns landsting är viktigast?

Helg-och kvällsöppet på vårdcentralerna
Det är ett intressant förslag som skulle öka tillgängligheten för en stor del av befolkningen, och dessutom tryggheten.

Tidigare insatser vid psykisk ohälsa
Det är en ”no-brainer”, efter att flera gånger haft det tvivelaktiga nöjet att ha sett effekterna av långa köer på nära håll, så borde det vara en självklarhet att det inte får finnas köer vid vården av psykisk ohälsa.

Högre lön till specialistsjuksköterskor
Det skall löna sig att vidareutbilda sig, och det skall dessutom vara ekonomiskt hållbart att göra det. Det är inte rimligt att dra på sig studieskulder som mer eller mindre aldrig kan återbetalas på grund av att lönen är för låg.
Det innebär sannolikt att det finns ett större problem, dvs. att utbildningen kanske är för lång och i så fall vad kan skalas bort för att bespara specialisterna en termin eller två i studieskuld? Det är en annan fråga, men väl värd att ha i bakhuvudet.

Vilket av följande förslag för kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting är viktigast?

Inför fler pendelbåtar
Skärgården skall vara levande, året om, och för att det skall fungera måste det finnas en fungerande kollektivtrafik. Men även Stockholm Stad har en fantastisk tillgång som idag inte fullt ut används, vatten, sjövägen är långt ifrån utnyttja.
Jag är för en utveckling av infrastrukturen så att även bilen tillåts utrymme i länet, men med det är inte sagt att vi inte skall möjliggöra för alla andra att ta sig från punkt A till B. Således bör vi införa fler pendelbåtar för trafik både inom staden men även på linjetrafik i skärgården.

Öppna fler tunnelbanestationer
Ja, tunnelbanan har en står fördel mot många andra trafikslag, i mångt och mycket är den vädersäkrad. Det bör utnyttjas, samtidigt som man skapar redundans i linjerna när så är möjligt.

Lägre priser på periodkort
Om vi vill premiera kollektivtrafikspendlare, om vi vill se mindre övrig trafik i länet, så måste vi använda morot. De flesta är synnerligen medvetna om att man kommer mycket, mycket längre med morot än med piska.

Här nedan följer mitt resultat i partimatchningen:

Valkompass ( Huddinge kommun ) – Vad tycker Christopher Frantz (MED)

SVTs Valkompass – Huddinge kommun

Huddinge kommun ska delas i två olika kommuner.
Nej, det är ett ganska dåligt förlag, det finns emellertid en poäng.

Vinsten är att östra kommunhalvan som ser sig bortglömt i de satsningar som görs skulle vinna på det. Lösningen är inte delning, lösningen är att östra kommunhalvan ges samma förutsättningar att utvecklas som den västra kommunhalvan.

Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor.
Ja och Nej, förbudet är kortsiktigt ett nödvändigt ont. Men långsiktigt kommer, och skall elektroniska hjälpmedel vara en självklarhet i vardagen


Obligatorisk genuspedagogik skall införas i kommunens förskolor.
Nej, med eftertryck, identitetspolitik har inte i skolvärden att göra, inte någon annanstans heller för den delen.


Föräldrar som är hemma med sina små barn skall ha rätt till kommunal barnomsorgspeng. 
Nej, vi skall inte skapa ett bidragssamhälle där medborgarna är beroende av stat eller kommun för att klara sig. Vi skall skapa ett samhälle där individen stärks och har de ekonomiska förutsättningarna att klara sitt uppehälle. Sänk hellre skatten och skapa möjligheter för fler privata aktörer, dvs, skapa jobb istället för att beskatta ihjäl innevånarna för att ge några fler bidrag att stanna hemma.


Unga som flyttar till glesbygdskommuner skall få sänkt studieskuld. 
Nej, kul idé, men det är ännu ett förslag som bygger på att staten skall kontrollera individen.


Vår kommun skall ta emot färre flyktingar.
Ja, det är ett ganska bra förslag, helt enkelt för att det hur man än ser på politik är en fråga om att ställa grupp mot grupp. Det kan vara obehagligt vid första ögonkastet, men det är de facto vad politik handlar om. Skola mot sjukvård, infrastruktur mot äldrevård. Alltså, skall och måste kommunen ha förmågan att klara sina åtaganden ekonomiskt, och så länge det inte börjar växa pengar på träd så måste vi dessvärre prioritera.


Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag.
Självklart, språket är en nyckel till integration och det bör ligga i var nyanländs intresse att integreras in i samhället. Det är vidare varje nyanländs rättighet att ges möjligheten till integrering i samhället. ( inte assimileras, utan integreras ) Alltså är det kommunens skyldighet att möjliggöra detta och ett skapande av ett incitament till integration höjer både viljan och påskyndar processen.


Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Ja, kort och gott ja.
Tiggeriet som sådant löser inte något problem, utan det skapar snarare problem utan att på något sätt erbjuda en långsiktigt hållbar lösning.


Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön.
Det är ett ganska dåligt förslag, det är att behandla ett symptom istället för att ge sig i kast med sjukdomen. Även om vårdpersonalen får möjligheten att arbeta 6 timmar med bibehållen lön så kvarstår problemet, och dessutom vad gör äldrevården mer i behov av en dylik lösning än sjukvården som helhet?
Med det är inte sagt att arbetsförhållandena inte behöver förbättras, inte bara för personalen utan även för de boende, och det löser vi inte genom att införa 6 timmars arbetsdag.

Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi.
Ja, jag baserar den uppfattningen på egen erfarenhet, helt enkelt för att när det visar sig att en privat aktör kan leverera en bättre tjänst till ett lägre pris, så har vi ett problem med den offentliga verksamheten.
(Det finns flera inlägg på denna bloggen på ämnet)

Att värna om miljö och klimat skall överordnas alla andra politiska frågor.
Nej, det är ett ganska dåligt förslag, medvetenhet om konsekvenserna av de beslut som fattas är mycket bra, rent av en nödvändighet. Men miljö och klimatpåverkan skall vägas in i den totala bilden när beslut fattas i kommunen, det är inte ett särintresse. Man skulle kunna önska att det var det, men samhället måste fungera. Att vara medveten och skyndsamt arbeta mot så litet klimatavtryck som möjligt det är en självklarhet, men särintresse, nej.

Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden. 
Jag måste hänvisa till ovanstående, strandskydd kan dessvärre inte vara ett särintresse, en definitivt viktig del i beslutsprocessen, men ännu en gång inte ett särintresse.

Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter. 
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, kommunen skall inte konkurrera med den privata sektorn, inte heller subventionera den.


Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet.

Se ovan. Det finns emellertid näringar där offentlig verksamhet kan utgöra ett komplement eller vara fundament för näringen. Dvs. statens kärnuppgifter, men med det är inte sagt att det i det läget inte får finnas privata aktörer på marknaden i de verksamheterna.


Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet. 

Ett mycket dåligt förslag, jag förespråkar meritokrati, det är fullkomligt oväsentligt vilket kön du har eller bekänner dig till. Det är kompetens, och uteslutande kompetens som skall avgöra vilka som sitter i bolagsstyrelser avsett om styrelsen är kommunal eller privat.


Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar.

Det är ett ganska dåligt förslag. Vart fjärde år håller vi val i Sverige. Val där folket väljer sina företrädare, det är trots allt så att all makt utgår från folket även om den lilla detaljer stundtals glöms bort. Vinsten med någon form av direktdemokrati skulle vara att alla medborgare ges möjligheten att mer eller mindre kontinuerligt får lufta sin åsikt, men innebär det att de beslut som fattas kommer mötas av större acceptans?

Knappast.

Det är ytterst få som kommer rösta, det är yttest få som kommer engagera sig så mycket att de kommer vara fullt och helt inlästa på alla frågor som teoretiskt kan/bör gå till folkomröstning. Och skall folkomröstningarna vara rådgivande eller bindande?

Väldigt mycket tolkningsutrymme, så vad blir vinsten?
Byråkrati och ökade kostnader, vad blir vinsten?

Det är bra mycket bättre att folket, som nu, ges möjlighet att välja sina företrädare,  och om de missköter sig rösta bort dem i det följande valet.
Det är det som hela valsystemet går ut på.


Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
Så, här har vi det som politik handlar om, att ställa grupp mot grupp, det går inte att komma ifrån. Jag anser att kommunen måste koncentrera sig på kärnuppgifterna, och av den anledningen väljer jag i detta fallet Skola och utbildning, Vägar, gator och parker och Äldreomsorg.

Med Vägar, gator och parker, vill jag passa på att förtydliga, vilket jag även kommer göra nedan, att Tvärförbindelse Södertörn redan borde varit färdigbyggd.
Det finns flera infrastruktursatsningar som fördröjts in absurdum, och i vår kommun kommer vi få känna av effekterna på allvar.

Norvik, hamnen i Nynäshamn går i drift 2020, och exakt hur fler trafikljus i Stuvsta korset, fler kollektivtrafikfält och cykelbanor skall underlätta för de boende på Södertörn när godstransporterna kommer igång övergår alltjämt mitt förstånd.

Men får jag möjlighet, och ditt förtroende så lovar jag ställa frågan i Kommunfullmäktige och återkomma med svaret här på bloggen.


Vilka av följande förslag inom skola och barnomsorg i Huddinge kommun är viktigast?

Anställ mer personal för att minska barngrupperna i förskolan.
Jag får i denna frågan gå direkt till egen erfarenhet, även om jag själv inte begåvats med egna barn och min erfarenhet kommer från arbete i Norrköpings kommun.

Jag anser att mindre barngrupper i förskolan alltid är att föredra, helt enkelt på grund av att det är i förskolan som barnet får sin första kontakt med skolvärlden.
Är den kontakten stökig så kommer det ge långsiktiga effekter på barnets förmåga och agerande i skolvärlden.

Gratis sommarskola till alla som ligger efter i grundskolan.
Jag avser att det skall finnas möjlighet till gratis sommarskola, det skall inte vara ett tvång, utan en möjlighet.

Bygga en förskola och skola i Vidja. 
Jag har ett egenintresse i en förskola och skola i Vidja, det skall erkännas, men området växer, och om jag själv blir begåvad med barn så skulle Vidja vara det absolut bästa alternativet för mig och min familj. Att Vidja ligger på vägs ände, och att kollektivtrafiken stundtals lämnar övrigt att önska gör att en etablering av förskola och skola i Vidja skulle underlätta enormt för de boende.


Vilka av följande förslag inom lag och ordning i Huddinge kommun är viktigast?

Klotter skall avlägsnas inom 24 timmar.
Det är en bra idé, helt enkelt för att det sätter tonen för det offentliga rummet, skadegörelse skall bestraffas, och klottret skall bort. Genom att handling ger konsekvens och att skadegörelsen åtgärdas skyndsamt visar samhället att det inte accepterar det.

Sätta upp mer belysning på mörka och otrygga platser.
Det är en bra idé, speciellt i kombination med förslaget nedan.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen.
Det är en bra idé, även om det finns de som anser att den är kontroversiell.
Varför, jo, för att polisen för tillfället inte klarar av sin uppgift, och dessutom så ger ordningsvaktens förmodade kännedom om sitt eget område något av möjligheterna kvarterspoliserna hade på sin tid. Dvs, helt andra möjligheter att arbeta preventivt och tillsammans med de boende för att förbättra sin boendemiljö.


Vilka av följande övriga förslag inom bygga och bo i Huddinge kommun är viktigast?

Bygga Solceller på kommunens tak.
Ja, det behöver inte alls vara fel, även om det finns flera mer prioriterade frågor, men att bidra till energiförsörjningen och Sveriges självförsörjningsförmåga som helhet är inte fel.

Alla över 85 år får bestämma själv om de vill flytta till ett anpassat boende.
Ja, ett glasklart JA. Friheten att få välja samtidigt som vi skapar möjlighet till ökad trygghet på ett anpassat boende.

Så, då kommer vi till Tvärförbindelse Södertörn, det är faktisk en av anledningarna till att jag engagerade mig i Medborgerlig Samling. Jag anser att vi kort och gott inte har råd att förhala detta längre, när Norvik i Nynäshamn går i drift 2020 så kommer det innebära en ökad godsmängd på länets alla vägar. Så även i Huddinge, att vi samtidigt skall bygga om Huddingevägen kommer inte förbättra trafiksituationen. Jag anser att hela projektet är illa skött och hela Södertörns folkvalda har skuld i den situationen.

Det är irrelevant nu, nu står vi där vi står, med en infrastruktur som är illa förberedd för att klara den trafik som kunde förväntas klara. Södertörnsborna har att vänta ca 10 år med ombyggnationer, långa köer och olyckor, vi har inte tid att förhala längre.

Här nedan följer mitt resultat i partimatchningen:

Valkompass – Vad tycker Christopher Frantz (MED)

Som kandidat för ett nytt parti utanför etablissemanget, så är det svårt att förmedla vad man står för, vad man tycker och varför. Det innebär samtidigt att det blir svårt, för att inte säga omöjligt för Dig som väljare att veta om jag är rätt namn för Dig.

Du måste ju dessutom kunna jämföra mig på något sätt med andra kandidater och partier.

Så hur löser vi detta?

Hur stärker vi demokratin och ger dig möjlighet att skapa din egen uppfattning?

Jo, jag har valt att göra SVTs valkompass, och resultatet kommer jag lägga upp här på bloggen, och märk väl, det är mina åsikter, och SVTs frågor. Det finns frågor i valkompassen som jag anser är ställda på ett sådant sätt att de blir ytterst svåra att svara på när man får 4 plus 1 alternativ, helt enkelt för att frågan är förenklad.

En av Medborgerlig Samlings styrkor är att vi som kandidater är tillåtna att ha och yttra en personlig åsikt, en form av samvetsfrihet så länge vi i allt väsentligt driver MEDs politik och är klara och tydliga med att det är just vår egen åsikt. Jag tror att det är så Du som väljare har möjlighet att lära känna mig, personen och människan bakom det som för dig kanske bara är politikern Christopher Frantz.

Så detta testet, denna kompassen har jag gjort helt och fullt utifrån vad jag tänker, utifrån vad jag tycker.

Så gör SVTs valkompass och jämför ditt resultat med mitt !

I de följande blogginläggen har jag kommenterat varje frågor i respektive valkompass:

Huddinge kommun

Stockholms läns landsting

Riksdagen

Här nedan följer mitt resultat i partimatchningen:
( får Du samma resultat så kanske jag är Din kandidat )

Det är en intensiv valrörelse och en het sommar i år.

Så håll huvudet kallt och rösta Medborgerlig Samling i årets val och kryssa gärna Christopher Frantz, plats 44 på riksdagslistan.