Valkompass ( Huddinge kommun ) – Vad tycker Christopher Frantz (MED)

SVTs Valkompass – Huddinge kommun

Huddinge kommun ska delas i två olika kommuner.
Nej, det är ett ganska dåligt förlag, det finns emellertid en poäng.

Vinsten är att östra kommunhalvan som ser sig bortglömt i de satsningar som görs skulle vinna på det. Lösningen är inte delning, lösningen är att östra kommunhalvan ges samma förutsättningar att utvecklas som den västra kommunhalvan.

Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor.
Ja och Nej, förbudet är kortsiktigt ett nödvändigt ont. Men långsiktigt kommer, och skall elektroniska hjälpmedel vara en självklarhet i vardagen


Obligatorisk genuspedagogik skall införas i kommunens förskolor.
Nej, med eftertryck, identitetspolitik har inte i skolvärden att göra, inte någon annanstans heller för den delen.


Föräldrar som är hemma med sina små barn skall ha rätt till kommunal barnomsorgspeng. 
Nej, vi skall inte skapa ett bidragssamhälle där medborgarna är beroende av stat eller kommun för att klara sig. Vi skall skapa ett samhälle där individen stärks och har de ekonomiska förutsättningarna att klara sitt uppehälle. Sänk hellre skatten och skapa möjligheter för fler privata aktörer, dvs, skapa jobb istället för att beskatta ihjäl innevånarna för att ge några fler bidrag att stanna hemma.


Unga som flyttar till glesbygdskommuner skall få sänkt studieskuld. 
Nej, kul idé, men det är ännu ett förslag som bygger på att staten skall kontrollera individen.


Vår kommun skall ta emot färre flyktingar.
Ja, det är ett ganska bra förslag, helt enkelt för att det hur man än ser på politik är en fråga om att ställa grupp mot grupp. Det kan vara obehagligt vid första ögonkastet, men det är de facto vad politik handlar om. Skola mot sjukvård, infrastruktur mot äldrevård. Alltså, skall och måste kommunen ha förmågan att klara sina åtaganden ekonomiskt, och så länge det inte börjar växa pengar på träd så måste vi dessvärre prioritera.


Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag.
Självklart, språket är en nyckel till integration och det bör ligga i var nyanländs intresse att integreras in i samhället. Det är vidare varje nyanländs rättighet att ges möjligheten till integrering i samhället. ( inte assimileras, utan integreras ) Alltså är det kommunens skyldighet att möjliggöra detta och ett skapande av ett incitament till integration höjer både viljan och påskyndar processen.


Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Ja, kort och gott ja.
Tiggeriet som sådant löser inte något problem, utan det skapar snarare problem utan att på något sätt erbjuda en långsiktigt hållbar lösning.


Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön.
Det är ett ganska dåligt förslag, det är att behandla ett symptom istället för att ge sig i kast med sjukdomen. Även om vårdpersonalen får möjligheten att arbeta 6 timmar med bibehållen lön så kvarstår problemet, och dessutom vad gör äldrevården mer i behov av en dylik lösning än sjukvården som helhet?
Med det är inte sagt att arbetsförhållandena inte behöver förbättras, inte bara för personalen utan även för de boende, och det löser vi inte genom att införa 6 timmars arbetsdag.

Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi.
Ja, jag baserar den uppfattningen på egen erfarenhet, helt enkelt för att när det visar sig att en privat aktör kan leverera en bättre tjänst till ett lägre pris, så har vi ett problem med den offentliga verksamheten.
(Det finns flera inlägg på denna bloggen på ämnet)

Att värna om miljö och klimat skall överordnas alla andra politiska frågor.
Nej, det är ett ganska dåligt förslag, medvetenhet om konsekvenserna av de beslut som fattas är mycket bra, rent av en nödvändighet. Men miljö och klimatpåverkan skall vägas in i den totala bilden när beslut fattas i kommunen, det är inte ett särintresse. Man skulle kunna önska att det var det, men samhället måste fungera. Att vara medveten och skyndsamt arbeta mot så litet klimatavtryck som möjligt det är en självklarhet, men särintresse, nej.

Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden. 
Jag måste hänvisa till ovanstående, strandskydd kan dessvärre inte vara ett särintresse, en definitivt viktig del i beslutsprocessen, men ännu en gång inte ett särintresse.

Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter. 
Nej, det är ett mycket dåligt förslag, kommunen skall inte konkurrera med den privata sektorn, inte heller subventionera den.


Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet.

Se ovan. Det finns emellertid näringar där offentlig verksamhet kan utgöra ett komplement eller vara fundament för näringen. Dvs. statens kärnuppgifter, men med det är inte sagt att det i det läget inte får finnas privata aktörer på marknaden i de verksamheterna.


Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet. 

Ett mycket dåligt förslag, jag förespråkar meritokrati, det är fullkomligt oväsentligt vilket kön du har eller bekänner dig till. Det är kompetens, och uteslutande kompetens som skall avgöra vilka som sitter i bolagsstyrelser avsett om styrelsen är kommunal eller privat.


Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar.

Det är ett ganska dåligt förslag. Vart fjärde år håller vi val i Sverige. Val där folket väljer sina företrädare, det är trots allt så att all makt utgår från folket även om den lilla detaljer stundtals glöms bort. Vinsten med någon form av direktdemokrati skulle vara att alla medborgare ges möjligheten att mer eller mindre kontinuerligt får lufta sin åsikt, men innebär det att de beslut som fattas kommer mötas av större acceptans?

Knappast.

Det är ytterst få som kommer rösta, det är yttest få som kommer engagera sig så mycket att de kommer vara fullt och helt inlästa på alla frågor som teoretiskt kan/bör gå till folkomröstning. Och skall folkomröstningarna vara rådgivande eller bindande?

Väldigt mycket tolkningsutrymme, så vad blir vinsten?
Byråkrati och ökade kostnader, vad blir vinsten?

Det är bra mycket bättre att folket, som nu, ges möjlighet att välja sina företrädare,  och om de missköter sig rösta bort dem i det följande valet.
Det är det som hela valsystemet går ut på.


Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
Så, här har vi det som politik handlar om, att ställa grupp mot grupp, det går inte att komma ifrån. Jag anser att kommunen måste koncentrera sig på kärnuppgifterna, och av den anledningen väljer jag i detta fallet Skola och utbildning, Vägar, gator och parker och Äldreomsorg.

Med Vägar, gator och parker, vill jag passa på att förtydliga, vilket jag även kommer göra nedan, att Tvärförbindelse Södertörn redan borde varit färdigbyggd.
Det finns flera infrastruktursatsningar som fördröjts in absurdum, och i vår kommun kommer vi få känna av effekterna på allvar.

Norvik, hamnen i Nynäshamn går i drift 2020, och exakt hur fler trafikljus i Stuvsta korset, fler kollektivtrafikfält och cykelbanor skall underlätta för de boende på Södertörn när godstransporterna kommer igång övergår alltjämt mitt förstånd.

Men får jag möjlighet, och ditt förtroende så lovar jag ställa frågan i Kommunfullmäktige och återkomma med svaret här på bloggen.


Vilka av följande förslag inom skola och barnomsorg i Huddinge kommun är viktigast?

Anställ mer personal för att minska barngrupperna i förskolan.
Jag får i denna frågan gå direkt till egen erfarenhet, även om jag själv inte begåvats med egna barn och min erfarenhet kommer från arbete i Norrköpings kommun.

Jag anser att mindre barngrupper i förskolan alltid är att föredra, helt enkelt på grund av att det är i förskolan som barnet får sin första kontakt med skolvärlden.
Är den kontakten stökig så kommer det ge långsiktiga effekter på barnets förmåga och agerande i skolvärlden.

Gratis sommarskola till alla som ligger efter i grundskolan.
Jag avser att det skall finnas möjlighet till gratis sommarskola, det skall inte vara ett tvång, utan en möjlighet.

Bygga en förskola och skola i Vidja. 
Jag har ett egenintresse i en förskola och skola i Vidja, det skall erkännas, men området växer, och om jag själv blir begåvad med barn så skulle Vidja vara det absolut bästa alternativet för mig och min familj. Att Vidja ligger på vägs ände, och att kollektivtrafiken stundtals lämnar övrigt att önska gör att en etablering av förskola och skola i Vidja skulle underlätta enormt för de boende.


Vilka av följande förslag inom lag och ordning i Huddinge kommun är viktigast?

Klotter skall avlägsnas inom 24 timmar.
Det är en bra idé, helt enkelt för att det sätter tonen för det offentliga rummet, skadegörelse skall bestraffas, och klottret skall bort. Genom att handling ger konsekvens och att skadegörelsen åtgärdas skyndsamt visar samhället att det inte accepterar det.

Sätta upp mer belysning på mörka och otrygga platser.
Det är en bra idé, speciellt i kombination med förslaget nedan.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen.
Det är en bra idé, även om det finns de som anser att den är kontroversiell.
Varför, jo, för att polisen för tillfället inte klarar av sin uppgift, och dessutom så ger ordningsvaktens förmodade kännedom om sitt eget område något av möjligheterna kvarterspoliserna hade på sin tid. Dvs, helt andra möjligheter att arbeta preventivt och tillsammans med de boende för att förbättra sin boendemiljö.


Vilka av följande övriga förslag inom bygga och bo i Huddinge kommun är viktigast?

Bygga Solceller på kommunens tak.
Ja, det behöver inte alls vara fel, även om det finns flera mer prioriterade frågor, men att bidra till energiförsörjningen och Sveriges självförsörjningsförmåga som helhet är inte fel.

Alla över 85 år får bestämma själv om de vill flytta till ett anpassat boende.
Ja, ett glasklart JA. Friheten att få välja samtidigt som vi skapar möjlighet till ökad trygghet på ett anpassat boende.

Så, då kommer vi till Tvärförbindelse Södertörn, det är faktisk en av anledningarna till att jag engagerade mig i Medborgerlig Samling. Jag anser att vi kort och gott inte har råd att förhala detta längre, när Norvik i Nynäshamn går i drift 2020 så kommer det innebära en ökad godsmängd på länets alla vägar. Så även i Huddinge, att vi samtidigt skall bygga om Huddingevägen kommer inte förbättra trafiksituationen. Jag anser att hela projektet är illa skött och hela Södertörns folkvalda har skuld i den situationen.

Det är irrelevant nu, nu står vi där vi står, med en infrastruktur som är illa förberedd för att klara den trafik som kunde förväntas klara. Södertörnsborna har att vänta ca 10 år med ombyggnationer, långa köer och olyckor, vi har inte tid att förhala längre.

Här nedan följer mitt resultat i partimatchningen:

2 kommentarer

    • gson skriver:

      Hej, tack så mycket för korren, det uppskattas mycket och är nu ordnat, för jag förmodar du avsåg rubriken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.